KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

STUDIA II STOPNIA - DIETETYKA

Wydział Technologii Żywności

 

Rodzaj studiów:

II -go stopnia  (3 semestry). Absolwenci uzyskują tytuł magistra w zakresie dietetyki

Forma:

Studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę z  zakresu żywienia człowieka zdrowego bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia. Ponadto ma wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także umie prowadzić edukację żywieniową. Absolwent ma także wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest  przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering), ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe, zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów III stopnia.

Specjalność

-Dietetyka

 

 

W ramach kierunku Dietetyka na studiach stacjonarnych II-go stopnia realizowana jest jedna specjalność pod nazwą dietetyka.


Przedmioty objęte planem studiów II stopnia na kierunku DIETETYKA, w ogólnej liczbie 1000 godzin podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy:

  • Grupa przedmiotów treści podstawowych oraz kształcenia ogólnego: informatyka stosowana, wychowanie fizyczne, zarządzenie i marketing, zajęcia z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu, przedmiot z zakresu bezpieczeństwa państwa.
  • Grupa przedmiotów treści kierunkowych: Demografia i epidemiologia, Żywienie kliniczne, Psychologia kliniczna, Immunologia, Edukacja i poradnictwo żywieniowe, Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, Patofizjologia kliniczna, Diagnostyka laboratoryjna, Zdrowie publiczne, Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach,.

 

     Współczesne trendy w dietetyce na studiach stacjonarnych, II stopnia, obejmują grupy przedmiotów specjalistycznych, w ramach poszczególnych specjalizacji (dietetyka, technologia i higiena potraw dietetycznych).


Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) koncentruje się w obrębie zagadnień z zakresu dietetyki, jakości i bezpieczeństwa żywności, przechowalnictwa żywności.

Perspektywy zawodowe

     Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w: zakładach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,  zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering), ośrodkach leczenia chorób dietozależnych, placówkach sportowych oraz w szkolnictwie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies