KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Staże i szkolenia

Staż-pierwszy krok do sukcesu

 

 

 

Przed przystąpieniem do projektu „Staż-pierwszy krok do sukcesu” proszę o dokładne zapoznanie się z:

REGULAMINEM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

Formularz zgłoszeniowy do Projektu –
Załącznik nr 1
Oświadczenie o znajomości języka obcego – Załącznik nr 2
Umowa trójstronna – Załącznik nr 3
Indywidualny Program Stażu –
Załącznik do umowy nr 3.1
Oświadczenie Stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych –
Zał. do umowy nr 3.2
Dziennik Stażu –
Załącznik do umowy nr 3.3
Listy obecności – Załącznik do umowy nr 3.4
Zaświadczenia o odbytym Stażu –
Załącznik do umowy nr 3.5
Umowa 2 stronna –
Załącznik nr 4
Oświadczenie o nie przekroczeniu 276 godz. –
Załącznik do umowy nr 4.1
Oświadczenie Opiekuna dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych –
Zał. do umowy nr 4.2
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) –
Załącznik nr 5
Sprawozdanie końcowe –
Załącznik nr 6
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie –
Załącznik nr 7

 


Wykaz instytucji/zakładów oraz osób zainteresowanych odbyciem trzymiesięcznych staży.

 

Biuro projektu: Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego;

al. Mickiewicza 21, pok. 1B; 31-120 Kraków

czynne w godz. 10.00-14.00, lub po umówieniu telefonicznym

 

Kierownik projektu (jednocześnie odpowiedzialny za staże krajowe)

dr inż. Adam Florkiewicz; pokój nr: 1.85; tel: 12 662 48 29; kom. 0048 512 076 489, a.florkiewicz@ur.krakow.pl

Koordynator wydziałowy (jednocześnie odpowiedzialna za staże zagraniczne):
dr Anna Wisła-Świder ; pokój nr: 1.22; tel: 12 662 47 69; rrwisla@cyf-kr.edu.pl

Specjalista ds. administracyjno finansowych: dr inż. Tomasz Jacek; tel. 12 662 42 00; tjacek@ar.krakow.pl;
Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego;al. Mickiewicza 21, pok. 1B; 31-120 Kraków

Specjalista ds. administracyjnych: Agnieszka Kapczyńska-Pacześ; tel: 12 662 44 25, a.paczes@ur.krakow.pl
Biuro Programów Dydaktyczno - Naukowych; Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego;al. Mickiewicza 21, pok. 6; 31-120 Kraków

 

Każdy stażysta zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu do pani Agnieszki Kapczyńskiej-Pacześ (pokój nr 6) wypełnionego formularza dodatkowej ankiety wymaganej przez Dział Finansów UR.

 

 ADRES DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW

Jeżeli istnieje konieczność przesłania dokumentów projektowych drogą poczty tradycyjnej, proszę tego dokonać za pomocą listu  priorytetowego poleconego na adres Specjalisty ds. administracyjno finansowych lub Specjalisty ds. administracyjnych.

REKRUTACJA

Lista rankingowa aplikujących na staż

I stopień

II stopień

Osoby zapisane do firmy Access Pharma proszone są o kontakt na adres: witold.maleszka@accesspharma.eu

 

 

Studenci II stopnia. Nadal pozostaje niewypełniony limit miejsc na staże zagraniczne. Dysponujemy jeszcze dwoma wolnymi miejscami dla kobiet. Miejsce stażu KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN w Belgii. Miejsce stażowe jest naprawdę wyjątkowe pod każdym względem. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mail'owy: rrwisla@cyfronet.pl lub telefoniczny: 609-733-807

PODPISANIE UMÓW

Lista osób, których umowy trójstronne są do odbioru w Biurze projektu: al. Mickiewicza 21, pok. 6. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego proszę o kontakt do kierownika projektu (w formie e-mail lub telefonicznie) w celu ustalenia formy przekazania.

 

Osoby które nie będą mogły stawić się osobiści po odbiór umów proszone są o wypełnienie, podpisanie i odesłanie pocztą e-mail: aflorkiewicz@ar.krakow.pl poniższych dokumentów:

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Oryginały proszę donieść w możliwym terminie

 

PROSZĘ O PONOWNE WYPEŁNIENIE UZUPEŁNIONEGO FORMULARZA 2 LUB FORMULARZA 3 W MOŻLIWIE NAJKRÓTSZYM CZASIE. ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAM

Warunkiem rozpoczęcia Stażu jest podpisanie umowy trójstronnej (Załącznik nr 3) i umowy dwustronnej (Załącznik nr 4). Umowy te wypełnia i drukuje Biuro Projektu. W tym celu obowiązkiem Stażysty/ki jest wypełnienie i wysłanie FORMULARZ 1 w wersji "online" zawierającego dane jednostki przyjmującej na staż oraz Stażysty.
Zredagowane i zarejestrowane umowy będą do odbioru u Specjalisty ds. administracyjno finansowych (adres j/w).

Stażysta musi tą umowę podpisać, uzyskać podpis od osoby reprezentującej jednostkę przyjmująca na staż, oraz zwrócić ponownie do biura w celu podpisanie jej przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego. Po tym fakcie umowy będą do odbioru.

Przed rozpoczęciem stażu Stażysta/ka ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty:

  • trzy egzemplarze umowy trójstronnej podpisanej przez Stażystę/kę oraz Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik nr 3);
  • opracowany wspólnie z Opiekunem Stażu oraz Uczelnią Indywidualny Program Stażu (wraz z częścią dotyczącą harmonogramu pracy Stażysty) w przypadku stażu krajowego (Indywidualny Program Stażu - Załącznik do umowy nr 3.1), w przypadku stażu zagranicznego Indywidualny Program Stażu opracowany w języku angielskim lub języku urzędowym kraju odbywania stażu przedkłada Opiekun Stażu;
  • Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Załącznik do umowy nr 3.2).

Z opiekunem Stażysty/ki podpisana zostanie umowa dwustronna (Załącznik nr 4).
W celu wypełnienia umowy dwustronnej (Załącznik nr 4) uprasza się Opiekunów o wypełnienie i wysłanie
FORMULARZ 2 w wersji "online", lub przesłanie na adres Specjalisty ds. administracyjno finansowych swoich danych zawartych w umowie w formie pisemnej na FORMULARZ 3.

Wynagrodzenie dla Opiekunów wypłacane będzie jednorazowo po zakończeniu stażu.
Ponadto opiekun zobowiązany jest do uzupełnienia i dostarczenia do Biura Projektu oświadczenia dotyczącego nie przekraczania 276 godzin pracy na rzecz projektów i pracy w instytucjach publicznych (Oświadczenie - Załącznik do umowy nr 4.1) oraz oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego (Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - Załącznik do umowy nr 4.2)

 

 

Szanowni Państwo, przed rozpoczęciem stażu wraz z załącznikiem 3.2 (Oświadczenie stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych) do Umowy trójstronnej, należy złożyć uzupełniony druk ZUS ZUA, w którym wypełnić należy następujące sekcje: III (pamiętać tutaj o rubryce 03 dotyczącej dowodu osobistego), IV, XI, XII i XIII - jeśli jest to konieczne oraz punkt XIV (datę wpisać) i XV (01 pole, gdzie należy się podpisać). Druk ZUS ZUA oraz załącznik 3.2 - należy złożyć przed rozpoczęciem stażu w biurze projektu przy al. Mickiewicza 21 w pokoju 1b (Pan Tomasz Jacek) lub pokoju 6 (Pani Agnieszka Kapczyńska-Pacześ).

 

OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE DLA STAŻYSTÓW


Zgodnie z wymogami Projektu, badania wykonują tylko stażyści staży zagranicznych w Przychodni ESKULAP, Os. Złota Jesień 7, 31-827 Kraków, nr tel: (12)644-98-99. Badania można wykonywać od 28 czerwca 2016 roku. Proszę, aby w pierwszej kolejności na badania wykonali Stażyści rozpoczynający staż w terminie 1-4 lipca 2016 roku. Przychodnia otrzymała Listę Stażystów, na którą w Rejestracji Przychodni należy się powołać. Nie potrzebujecie Państwo żadnych skierowań.

 

POLISY NNW


Każdy ze Stażystów, po wykonaniu badań lekarskich otrzyma na mail podany w dokumentach Projektu wersję elektroniczną Polisy NNW przesłaną przez Agenta Ubezpieczeniowego Firmy COMPENSA Vienna Insurance Group, którą należy wydrukować i mieć w swoich dokumentach w razie potrzeby.

 

REALIZACJA STAŻU


W trakcie trwania stażu Stażysta ma obowiązek Systematycznego prowadzenia Dziennika stażu (Załącznik do umowy nr 3.3) i Listy obecności (Załącznik do umowy nr 3.4).
Warunkiem wypłaty Stażyście/stce wynagrodzenia (stypendium) jest dostarczenie do 5-go dnia roboczego każdego miesiąca po przepracowanym miesiącu do Biura Projektu następujących dokumentów: Dziennika stażu podpisanego przez Opiekuna Stażu, Listy obecności zaakceptowanej przez Opiekuna Stażu oraz Wniosku o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) (Wniosek - Załącznik nr 5). Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu, którego oryginał pozostaje do wglądu i musi zostać przedłożony wraz z pozostałymi dokumentami na zakończenie stażu. Dostarczenie dokumentacji po terminie skutkować będzie wypłatą wynagrodzenia (stypendium) w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

Dokumenty dostarczyć na adres email: tjacek@ar.krakow.pl. W temacie listu umieścić słowo "Stypendium".

 

ZAKOŃCZENIE STAŻU


Na zakończenie stażu należy sporządzić Sprawozdanie końcowe wg ustalonego wzoru (Załącznik nr 6), wypełnić Ankietę ewaluacyjną oraz dostarczyć komplet oryginalnej dokumentacji w tym Zaświadczenia o odbytym Stażu wydanym przez Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik do umowy nr 3.5) do Biura Projektu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty ukończenia Stażu.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies