KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLuty
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecKwiecieńMarzec
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajLutyStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajLutyStyczeń
GrudzieńWrzesień
Luty 2017
2017-02-24

Informacja o stypendiach na semestr letni 2016/2017

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – wnioski składają ponownie wszyscy zainteresowani studenci Wydziału spełniający kryteria (semestry brane do średniej zaliczone w terminie, średnia ważona z ocen minimum 4,0).

Wnioski będą odblokowane w USOSweb w dniach od 1 do 18 marca 2017 r.

Procedura składania wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest taka sama jak w semestrze zimowym, tj.:

• Student wypełnia wniosek w elektronicznym systemie USOSweb, następnie drukuje i wraz z wymaganymi załącznikami dostarcza w w/w terminie do właściwego dziekanatu.
Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR) – składają wszyscy studenci ubiegający się o stypendium;
- zaświadczenie dotyczące średniej ocen (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR) – składają studenci 1 roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie lub innym wydziale i ubiegają się o stypendium;
- dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe zgodne z wykazem, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR – składają studenci ubiegający się o stypendium, którzy posiadają dodatkowe osiągnięcia;

• Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, tak jak każdy inny wniosek, student może dostarczyć do dziekanatu osobiście, przez inne osoby lub drogą pocztową, przy czym za datę dostarczenia uważa się datę stempla pocztowego (§ 10 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR);
• W systemie USOS zostaną opracowane rankingi ze średnią ważoną ocen za poprzedni rok studiów do dnia 03.03.2017r. z wyjątkiem studentów I roku II stopnia dla których rankingi będą dostępne od 13.03.2017r.
• Średnia ważona ocen jak i dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe dotyczą, zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, poprzedniego roku studiów, a nie roku akademickiego, tzn.:

- student 2 roku studiów I stopnia lub II stopnia (3, 4 semestr) – średnia ważona za 1 rok studiów
I stopnia lub II stopnia, tj. 1 i 2 semestr;
- student 3 roku studiów I stopnia (5, 6 semestr) – średnia ważona za 2 rok studiów, tj. 3 i 4 semestr;
- student 4 roku studiów I stopnia (7, 8 semestr) – średnia ważona za 3 rok studiów, tj. 5 i 6 semestr;
- student 1 roku studiów II stopnia (1 i 2 semestr) – średnia ważona za ostatni rok studiów I stopnia, w przypadku gdy ostatni rok studiów I stopnia dotyczył tylko 7 semestru, średnią liczymy
z 1 semestru.

Stypendium socjalne – wnioski składają ponownie wszyscy zainteresowani studenci Wydziału przyjęci
na I rok studiów II stopnia oraz inni, którzy w poprzednim semestrze nie składali wniosku a spełniają kryterium dochodowe poniżej 850 zł za rok podatkowy 2015.

• Studenci I roku II stopnia składają w Dziekanacie oświadczenie o dochodach wypełnione w USOSweb tak samo jak w poprzednim roku oraz wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami:

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR) – składają wszyscy studenci ubiegający się o stypendium;
- oświadczenie do stypendium socjalnego o zamieszkani w domu studenckim lub innym obiekcie (załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR) - składają studenci ubiegający się o stypendium w zwiększonej wysokości;
- oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta (druk do pobrania
w Dziekanacie) – składają wszyscy studenci ubiegający się o stypendium;


Wypłaty stypendiów będą realizowane w drugiej połowie kwietnia.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies