KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Strategia Rozwoju Wydziału

 

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

NA LATA 2012 - 2016

 

 

Wydział Technologii Żywności będąc jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przyjmuje do swojego programu strategicznego wszystkie zadania zawarte w tekście Strategii Rozwoju Uczelni uchwalonej w dniu  22 lutego 2008 roku. Strategia rozwoju Wydziału jest zaplanowanym programem działań obejmującym kształcenie, badania naukowe, a także współpracę z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami dydaktycznymi, naukowymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi.

 

 

 

Wydział duże znaczenie przywiązuje do następujących celów i inicjatyw:

 

1. Osiągnięcie wysokiej jakości nauczania gwarantującej odpowiednio wysoki prestiż dyplomu ukończenia studiów I, II i III stopnia prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Realizacja powyższego celu obejmuje następujące działania:

 • przekazywanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu technologii  żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa, dietetyki, bioinżynierii i biotechnologii żywności a także wykształcenie kreatywności w myśleniu i działaniu wszystkich absolwentów;
 • kształcenie w oparciu o systematycznie aktualizowane programy nauczania uwzględniające zarówno potrzeby gospodarki, jak i sytuację na rynku pracy w kraju i w Unii Europejskiej;
 • stałe doskonalenie systemu kształcenia obejmujące podnoszenie kwalifikacji kadry nauczającej, wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych i technik nauczania;
 • udoskonalanie funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w oparciu o opinie m.in. studentów, absolwentów i pracodawców;
 • partnerskie relacje między pracownikami i studentami, dbałość o bezpośredni wzajemny kontakt oraz przejrzysty system zarządzania kształceniem ułatwiającym wybór kierunku studiów oraz ścieżek specjalizacyjnych;
 • wspomaganie nowych form działalności organizacyjnej studentów inspirujących do uzyskania lepszych efektów kształcenia.

 

2. Prowadzenie badań naukowych na najwyższym możliwym poziomie w celu osiągnięcia statusu znaczącego ośrodka w dziedzinie nauk o żywności i żywieniu człowieka w Polsce oraz aspirowanie do rangi ważnego ośrodka naukowego w Europie.

Realizacja drugiego celu jest możliwa dzięki następującym działaniom:

 • zdefiniowanie i przyjęcie podstawowych kierunków zwiększających innowacyjność prowadzonych badań oraz określenie procedur systemowego wspierania kadry naukowej z uwzględnieniem priorytetów rozwoju regionu Polski Południowej;
 • integracji badań naukowych prowadzonych przez Jednostki Wydziału w celu pełnego wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników oraz aparatury naukowo-badawczej;
 • zacieśnienie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi z uwzględnieniem współpracy w ramach UE;
 • systematyczne zwiększanie obszarów pozyskiwania środków poza budżetowych;
 • wdrożenie systemu wspomagania rozwoju naukowego przodujących Jednostek Wydziału oraz pracowników zarówno w zakresie profilu kształcenia, jak i badań naukowych.

 

3. Intensyfikacja transferu wyników badań do przemysłu spożywczego oraz instytucji prowadzących urzędową kontrolę jakości żywności, a także utrwalanie więzi z gospodarką kraju.

Zadania te realizowane będą przez:

 • wdrożenie zasad trwałej współpracy z organizacjami i instytucjami sektora publicznego oraz gospodarki narodowej, a także intensyfikowanie działania powołanej w 2012 roku Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Technologii Żywności;
 • aktualizowanie oferty programowej studiów podyplomowych oraz poprawę promocji szkoleń, kursów i warsztatów adresowanych do określonych grup odbiorców;
 • podejmowanie działań koncepcyjnych i wdrożeniowych mających na celu zwiększanie produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości zdrowotnej.

 

4. Nowoczesne zarządzanie działalnością Wydziału w opisanych obszarach, bazujące na czytelnych procedurach podejmowania decyzji i ich upowszechniania.

Elementami tego działania są:

 • określenie zasad polityki kadrowej spójnej z profilem kształcenia oraz działalnością naukowo-badawczą Wydziału;
 • poprawa warunków pracy pracowników Wydziału zgodnie ze standardami UE;
 • modernizacja infrastruktury technicznej i socjalnej oraz unowocześnienie wyposażenia aparaturowego.

 

Strategia Wydziału jest pochodną realizowanej od lat strategii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zawartej w dokumencie pt., "Strategia rozwoju Akademii Rolniczej na lata 2008-2015", który został zatwierdzony uchwałą Senatu nr 17/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku.

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies